Dievo pagrindinis tikslas yra palaiminti tave. Dievas nesako “tu per mažai darai tą ar kitą …dar pagalvosiu…”. Dievas labai nori palaiminti tave! Ir Jis viską padarė.

Sutvarkė visas dvasines juridines kliūtis, Jis pats tai padarė.  Jis pats nutiesė Kelią pas save.

Ir tas Kelias yra Jėzus!

Evangelija pagal Joną 14,6

Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.”

Gali ieškoti kitų dvasinių kelių, bet tu neateisi pas Dievą. Tu nežinia kur neeisi (aišku pas demonus).

Pas Tėvą ateiname vienu Keliu. Ir tas Kelias yra Jėzus. Jeigu tu esi tame Kelyje, tu tikrai ateisi pas Tikrąjį, Vienintelį Dievą, gyvenimo davėją. Jis duoda Gyvenimą!  Jis – gyvenimo šaltinis.

Ir kai tu ateisi prie Jo malonės sosto, tu gausi tai ko tau reikia, nes jis yra dovanų Dievas. Kiekviena gera ir tobula dovana ateina iš šviesybių Dievo, kuriame nėra jokių permainų. Šiandien nepakito Jo nuotaika. Jis lygiai taip pat tave myli šiandien. Jis stipriai tave myli Jėzuje Kristuje.

Dievas pats nutiesė Kelią pas save, kad tave palaimintų!

Vienoje vietoje Paulius sako: “Dievas neišsirinko mus rūstybei, bet išsirinko šlovei”.

Patikėk, kad Jėzaus aukos užtenka, kad šiandien galėtumei stovėti Švento, Teisingo Dievo akivaizdoje.  Kad žinotumei, kad Jėzau Kraujas apvalė tave nuo visų tavo nuodėmių, nuo visų tavo kalčių.

Evangelija pagal Joną 3,17

“Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.”

Evangelija pagal Joną 10,10

Jėzus sako:  “Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų. Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. ”

Evangelija pagal Joną 11,25

Jėzus jai tarė: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki?”

Laiškas Romiečiams 8,37

Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Dievas nei vieno neverčia, bet tą, kuris laukia Jo – aplanko ir duoda apsčiai gyvenimo !

Apreiškimas Jonui 3,20

“Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.”

Paprašyti Dievo pradėti veikti tavo gyvenime ir susitaikyti su Juo galima paprasta malda, tokia kaip ši:

“Viešpatie Jėzau, suvokiu, kad esu nusidėjėlis. Atleisk visas mano nuodėmes. Tikiu, kad mirei už mane, kad nepražūčiau, bet turėčiau amžinąjį gyvenimą. Tikiu, kad Dievas Tave prikėlė iš numirusių. Noriu nusigręžti nuo savo nuodėmingo gyvenimo, todėl prašau, pakeisk mano širdį ir viešpatauk manyje. Tegu gyvas tikėjimas Tavimi stiprina mane kasdien. Padėk labiau Tave  pažinti ir gyventi su Tavimi per visas mano gyvenimo dienas. Amen”

Ši paprasta, su tikėjimu ištarta malda, suteikia Dievui leidimą pradėti veikti tavo gyvenime. Dievas yra pajėgus perkelti tave iš mirties į gyvenimą, iš prakeikimo į palaiminimą. Ir Jis padarys tai, nes Jis labai to nori.

Čia yra audio ištrauka iš pamokslo “Palaiminimas”

Čia galite parsisiųsti pilną įraša, bei paklausyti kitus panašius pamokslus

P.S.

Žemiau įdėjau iš YouTube kelias nuostabias giesmes, kurių pasiklausius visa bloga nuotaika išsilaksto ir širdį  pripildo Viešpaties  džiaugsmas.

          Ar verta gyventi?     Dėl ko verta gyventi?